Europejski Dzień Konkurencji i Konsumentów

Priorytety Przewodnictwa Polski w Radzie

www.prezydencja.uokik.gov.pl Co sześć miesięcy kolejne państwo członkowskie obejmuje prezydencję, czyli przewodniczy pracom Rady Unii Europejskiej. W tym czasie, państwo to staje się gospodarzem większości unijnych wydarzeń, odpowiada za organizację spotkań, zarówno formalnych, jak i nieformalnych, a także za reprezentowanie Rady wobec instytucji UE, w szczególności wobec Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.


1 lipca 2011 r. Polska objęła Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej.

Priorytety Przewodnictwa Polski w Radzie

www.prezydencja.uokik.gov.pl Skala wyzwań, przed jakimi stoi obecnie Europa, wymaga pogłębienia integracji i wytężonej współpracy na rzecz wzrostu gospodarczego. Aby podejmowane działania były skuteczne, musi istnieć synergia między aktywnością na poziomie europejskim i narodowym. Europa może być silna – musi się jednak zjednoczyć w obliczu licznych wyzwań.

Prezydencja polska będzie dążyć do wprowadzenia Unii Europejskiej na tor szybszego rozwoju i skupi się na trzech priorytetach:

  • integracja europejska jako źródło wzrostu,
  • bezpieczne Europa,
  • Europa korzystająca z otwartości.

Priorytety prezydencji Polski w Radzie przedstawione są w dokumencie programowym Program 6-miesięczny polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r., który został przyjęty przez Radę Ministrów 31 maja 2011 r.

Priorytety sektorowe - wzmocnienie pozycji konsumentów, zapewnienie im bezpieczeństwa i skutecznej ochrony

www.prezydencja.uokik.gov.pl Definiując priorytety prezydencji polskiej w obszarze ochrony konsumentów wychodziliśmy z założenia, że konsumenci dobrze poinformowani, mający zaufanie i mocną pozycję na rynku są siłą napędową zmian gospodarczych, ponieważ ich wybory pobudzają innowacje i produktywność. Z tego powodu, należy dążyć do dostarczenia konsumentom narzędzi oraz umiejętności pozwalających na wypełnianie swojej roli w nowoczesnej gospodarce, a także do zapewnienia im skutecznej ochrony przed ryzykiem i zagrożeniami, którym nie mogą oni stawić czoła indywidualnie.

Polityka ochrony konsumentów na szczeblu Unii Europejskiej stanowi ważny element funkcjonowania rynku wewnętrznego, gdyż konsumenci są trzonem unijnej gospodarki. Ich konsumpcja stanowi 58% PKB UE. Jeżeli wspólny rynek będzie sprawnie funkcjonował, konsumenci będą mieli większe zaufanie do transakcji transgranicznych, co pozytywnie wpłynie na konkurencję i ceny, i w rezultacie przyniesie korzyści wszystkim obywatelom UE. Temu celowi oraz dążeniu do stworzenia rzeczywistego, wewnętrznego rynku wymiany dóbr konsumpcyjnych służy wzmocniona ochrona konsumentów.

www.prezydencja.uokik.gov.pl Polityka konsumencka UE zmierza również do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego i ekonomicznego konsumentów oraz wyrównania standardów ich ochrony w ramach rynku wewnętrznego. W zjednoczonej Europie konsument ma bowiem prawo oczekiwać, że zakupiony produkt jest bezpieczny w użytkowaniu i nie zagraża jego życiu lub zdrowiu. Co więcej, ma prawo żądać ochrony na tym samym poziomie niezależnie od tego, w jakim kraju nabył lub użytkuje towar.

Wśród zidentyfikowanych barier stojących na przeszkodzie efektywnej polityce ochrony konsumentów znajdują się:

  • brak zaufania konsumentów do handlu transgranicznego,
  • przeszkody prawne,
  • przeszkody administracyjne,
  • różnice między państwami członkowskimi w zakresie regulacji umów konsumenckich i kwestii dochodzenia roszczeń.

Prezydencja polska chce wyjść naprzeciw części z tych wyzwań i przyczynić się do wzmocnienie pozycji konsumentów na rynku europejskim.

www.prezydencja.uokik.gov.pl Nasze działania wpisują się w jeden z priorytetów nadrzędnych, jakim jest dążenie do pogłębienia rynku wewnętrznego. Pełne urzeczywistnienie zasad rynku wewnętrznego jest kluczowym instrumentem, który umożliwi Unii Europejskiej trwały powrót na ścieżkę wzrostu gospodarczego. Jest to szczególnie istotne w perspektywie przypadającej na 2012 rok 20. rocznicy utworzenia rynku wewnętrznego, która będzie okazją nie tylko do podsumowania dotychczasowych osiągnięć w tej dziedzinie, ale także wyznaczenia nowych celów. Naszymi działaniami chcemy prowadzić do realizacji jednego z celów określonych w komunikacie Single Market Act, jakim jest umieszczenie obywateli, a tym samym i konsumentów, w centrum rynku wewnętrznego.

W czasie kiedy Europa potrzebuje nowych źródeł wzrostu, polityka ochrony konsumentów jest jednym z kluczowych obszarów, które mogą przyczynić się do realizacji nadrzędnego celu strategii Europa 2020, jakim jest zapewnienie inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Dlatego też teraz, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebujemy dobrze chronionych i pewnych swoich praw konsumentów.

Dążąc do pełnego wykorzystania potencjału rynku wewnętrznego, prezydencja polska będzie również koncentrować się na wzmocnieniu działania oraz ujednoliceniu europejskiego systemu nadzoru rynku, w celu zapewnienia ochrony interesów konsumentów oraz pola "równych szans" i jednakowego podejścia do przedsiębiorców z całej Unii. Skuteczny i ulepszony obszar nadzoru rynku stanowi gwarancję pogłębienia rynku wewnętrznego, który z kolei jest kluczowym elementem umożliwiającym Unii Europejskiej powrót na ścieżkę wzrostu gospodarczego.